INFORMACE PRO KLIENTY

AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o. a Realitní agentura Zvonek, s.r.o. (dále jen "Společnosti") informují klienty, že v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených mezi Společnostmi a klientem, jež nebylo možné vyřešit přímo mezi klientem a Společnostmi. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je klient oprávněn podat k České obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy, pokud je Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele
- Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené  mimo prostory obvyklé k podnikání zprostředkovatele a to ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Smlouvy; - rozhodnutí odstoupit od Smlouvy je potřeba zprostředkovateli oznámit  nejlépe prostřednictvím vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, uvedeného níže;
- lhůta pro odstoupení od Smlouvy je dodržena, pokud sdělení o odstoupení od Smlouvy je odesláno (např. poštou, e-mailem) před uplynutím uvedené lhůty 14 dnů;
- Spotřebitel však nemůže odstoupit od Smlouvy pokud Spotřebitel požádal zprostředkovatele, aby plnění služeb zprostředkovatelem bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval třetí osobu se zájmem koupit, najmout či podnajmout Předmět zprostředkování  nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení. Pokud do doby odstoupení od smlouvy dosud nedošlo ke zprostředkování třetí osoby je klient v případě odstoupení od smlouvy povinen zaplatit zprostředkovateli částku odpovídající rozsahu zprostředkovatelem poskytnutých služeb do doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy podle jejich poměrného porovnání s službami sjednanými ve Smlouvě
- VZOR výpovědi - Agentura ZVONEK CZ s.r.o. ZDE
- VZOR výpovědi - Realitní agentura Zvonek s.r.o. ZDE
POUČENÍ SPOTŘEBITELE - AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o.
PODNIKATEL - ZPROSTŘEDKOVATEL
AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o.
Pod Nivami 330, 760 01 Zlín
tel. 577 200 100, e-mail: agentura@zvonek.cz
IČO 26227967, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38475

poučuje

všechny zájemce, jako osoby v postavení spotřebitelů (dále jen "Spotřebitel"), jež mají zájem o uzavření smlouvy  o službách realitní kanceláře (dále jen "Smlouva"), o tom, že:

- Smlouva se bude řídit občanským zákoníkem č, 89/2012 Sb. (dále jen "ObčZ");
- Předmětem služeb bude zprostředkování: prodeje nemovitých věcí třetí osobě; nájmu nemovitých věcí/podnájmu nemovitých věcí třetí osobě; převodu družstevního podílu třetí osobě (vše dále jen "Předmět zprostředkování");
- Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou zájemcem ve Smlouvě;
- Smlouva se uzavírá na dobu určitou sjednanou ve Smlouvě, pokud žádná ze smluvních stran nesdělí do doby ukončení Smlouvy písemně druhé straně, že nesouhlasí s dalším prodloužením trvání Smlouvy, prodlužuje se trvání Smlouvy o další tři měsíce; to platí i pro každé další prodloužení Smlouvy;
- Odměna zprostředkovatele za služby - Provize bude činit konkrétní částku sjednanou ve Smlouvě, k níž se vždy připočte daň z přidané hodnoty (DPH) stanovená zákonem, stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize);
- Provize bude splatná při uzavření zprostředkovávané smlouvy - zejm. kupní, nájemní apod.
- Náklady zprostředkovatele spojené s činností podle Smlouvy budou zahrnuty ve sjednané Provizi
- Práva z vadného plnění služeb zprostředkovatele se řídí § 1914 a násl. ObčZ.
POUČENÍ SPOTŘEBITELE - REALITNÍ AGENTURA ZVONEK s.r.o.
PODNIKATEL - ZPROSTŘEDKOVATEL
Realitní agentura Zvonek, s.r.o.
Pod Nivami 330, 760 01 Zlín
tel. 577 200 100, e-mail: agentura@zvonek.cz 
IČO 26961482, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48450

poučuje 

všechny zájemce, jako osoby v postavení spotřebitelů (dále jen "Spotřebitel"), jež mají zájem o uzavření smlouvy  o službách realitní kanceláře (dále jen "Smlouva"), o tom, že:

- Smlouva se bude řídit občanským zákoníkem č, 89/2012 Sb. (dále jen "ObčZ");
- Předmětem služeb bude zprostředkování: prodeje nemovitých věcí třetí osobě; nájmu nemovitých věcí/podnájmu nemovitých věcí třetí osobě; převodu družstevního podílu třetí osobě (vše dále jen "Předmět zprostředkování");
- Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou zájemcem ve Smlouvě; 
- Smlouva se uzavírá na dobu určitou sjednanou ve Smlouvě, pokud žádná ze smluvních stran nesdělí do doby ukončení Smlouvy písemně druhé straně, že nesouhlasí s dalším prodloužením trvání Smlouvy, prodlužuje se trvání Smlouvy o další tři měsíce; to platí i pro každé další prodloužení Smlouvy;
- Odměna zprostředkovatele za služby - Provize bude činit konkrétní částku sjednanou ve Smlouvě, k níž se vždy připočte daň z přidané hodnoty (DPH) stanovená zákonem, stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize);
- Provize bude splatná při uzavření zprostředkovávané smlouvy - zejm. kupní, nájemní apod.
- Náklady zprostředkovatele spojené s činností podle Smlouvy budou zahrnuty ve sjednané Provizi
- Práva z vadného plnění služeb zprostředkovatele se řídí § 1914 a násl. ObčZ.
 
§ 14 Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
 (1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. 

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.