CHCI SE ZÚČASTNIT REKLAMNÍ AKCE!

Vyplňte prosím své kontaktní údaje a naši makléři Vás budou co nejdříve kontaktovat:


PRAVIDLA REKLAMNÍ KAMPANĚ 
"Prodejte s námi nemovitost a získejte tablet či kuchyňský robot"

1. POŘADATEL REKLAMNÍ KAMPANĚ
Pořadatelem reklamní kampaně „Prodejte s námi nemovitost a získejte tablet či kuchyňský robot“ (dále jen „Kampaň“) je obchodní společnost AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o., IČO: 262 27 967, se sídlem Pod Nivami, 330, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 38475 a Realitní agentura Zvonek, s.r.o., IČO: 26961482, se sídlem Pod Nivami, 330, 760 01 Zlín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. C 48450 (dále jen „Pořadatel“). 
2. DOBA TRVÁNÍ KAMPANĚ
Kampaň bude probíhat v době od 15. března 2021 do 31. července 2021, nebo do vyčerpání zásob cen.
3. PŘEDMĚT KAMPANĚ
1. Klienti zařazení do Kampaně (dále jen „Účastníci“) obdrží při splnění podmínek od Pořadatele tablet zn. Lenovo Tab P11 4/128 GB (ZA7R0066CZ) nebo kuchyňský robot zn. Electrolux Assistent EKM4000 či obdobný v hodnotě 6.000,- Kč, za symbolickou 1,- Kč, která bude součástí celkové provize (dále jen „Cena“).
2. Výběr Ceny je plně v kompetenci Pořadatele, který přihlédne k přání Účastníka, jakož i ke stavu zásob Cen. 
3. Počet Cen je omezen.
4. PRAVIDLA KAMPANĚ
1. Do Kampaně budou jako Účastníci zařazeni klienti Pořadatele, kteří jsou spotřebiteli a jako vlastníci nemovité věci nebo družstevního podílu, uzavřou s Pořadatelem smlouvu o výhradním zprostředkování prodeje (dále jen „Smlouva“), na základě níž bude Pořadatel pro klienta exkluzivně zprostředkovávat prodej jeho nemovité věci nebo převod jeho družstevního podílu, a to na dobu nejméně 6 měsíců, při sjednání provize Pořadatele, coby zprostředkovatele prodeje, ve výši nejméně 4 % z kupní ceny a zároveň nejméně ve výši 70.000,- Kč bez DPH.
2. Pro případ, že Smlouva bude uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory Pořadatele, se Smlouva pro účely této reklamní kampaně považuje za uzavřenou 15. dnem od jejího podpisu smluvními stranami.
3. V případě, že je předmět prodeje dle Smlouvy ve spoluvlastnictví více osob, mají všichni spoluvlastníci nárok na jednu Cenu, a to podle svých spoluvlastnických podílů.
4. V případě podezření na nekalé jednání si Pořadatel vyhrazuje právo Účastníka z Kampaně vyloučit.
5. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu celé doby platnosti Kampaně změnit tato pravidla, včetně doby trvání Kampaně, jakož i právo Kampaň ukončit.
6. Z účasti v Kampani jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo blízkém vztahu k Pořadateli a jejich rodinní příslušníci v rozsahu přímí příbuzní, sourozenci a manžel/manželka. Z účasti na Kampani jsou též vyloučeny osoby, které jakýmkoli způsobem nesplní podmínky uvedené v těchto pravidlech.
7. Pořadatel neodpovídá za případné újmy, které Účastníku vzniknou v souvislosti s účastí v této reklamní Kampani.
8. Na Cenu není právní nárok. Vymáhání Cen nebo účasti v Kampani právní cestou je vyloučeno. Účastník Kampaně není oprávněn namísto Ceny požadovat finanční plnění.
5. PŘEDÁNÍ CENY
Cena bude Účastníkovi předána Pořadatelem při uzavření Smlouvy ve smyslu těchto pravidel, tj. v případě, že Smlouva bude uzavřena mimo obvyklé obchodní prostory Pořadatele, bude Cena předána nejdříve 15. den ode dne podpisu Smlouvy smluvními stranami.
 
6. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. Uzavřením Smlouvy Účastník vyjadřuje svůj souhlas se zněním těchto pravidel a přistupuje k nim.
2. Účastník bere na vědomí, že Pořadatel v souvislosti s účastí v této Kampani zpracovává jeho osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa bydliště.
3. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění účelu Kampaně, tzn. předání Ceny Účastníkovi, popřípadě k uplatnění práv a plnění povinností v rámci Kampaně. Osobní údaje nezbytné pro plnění účelu Kampaně budou Pořadatelem zpracovávány po dobu trvání Kampaně a následně po dobu pěti let.
4. Pořadatel bude dále osobní údaje Účastníka zpracovávat na základě svého oprávněného zájmu informovat své klienty (Účastníky) o svých službách, probíhajících akcích či soutěžích, které bude Pořadatel v budoucnu realizovat. Osobní údaje zpracovávané Pořadatelem na základě jeho oprávněného zájmu pro marketingové účely budou zpracovávány po dobu trvání Kampaně a následně po dobu tří let.
5. Zpracování osobních údajů je prováděno Pořadatelem, jakožto správcem, osobní údaje však pro Pořadatele mohou zpracovávat i poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
6. Účastník má právo oznámit Pořadateli, že již nadále nemá zájem o zasílání marketingových sdělení, a to písemným oznámením na adresu Pořadatele anebo na e-mailovou adresu agentura@zvonek.cz. Pořadatel od okamžiku doručení písemného oznámení Účastníka nebude nadále osobní údaje Účastníka pro marketingové účely zpracovávat.
7. Účastníci mají v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů následující práva: 
a) Právo na přístup k osobním údajům: Jde o právo na potvrzení, zda Pořadatel zpracovává osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
b) Právo na opravu osobních údajů: Jde o právo na to, aby Pořadatel bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se týkají Účastníka. S přihlédnutím k účelům zpracování má Účastník právo na doplnění neúplných osobních údajů.
c) Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“): V případech stanovených zákonem nebo GDPR má Účastník právo požadovat, aby Pořadatel bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
d) Právo na omezení zpracování: V případech stanovených v čl. 18 GDPR má Účastník právo požadovat, aby Pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů.
e) Právo na přenositelnost údajů: Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR má Účastník právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, má Účastník právo požadovat přímo předání jinému správci.
f) Právo vznést námitku: V případech, kdy Pořadatel zpracovává osobní údaje pro účely oprávněných zájmů, má Účastník právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak Pořadatel nebude nadále údaje zpracovávat, pokud jeho oprávněný zájem nebude převažovat nad zájmy Účastníka nebo jeho právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Pokud se Účastník domnívá, že dochází k porušování jeho práv v oblasti ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů jsou k dispozici přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

Pravidla této Kampaně jsou po celou dobu jejího trvání k dispozici k nahlédnutí na internetových stránkách Pořadatele www.zvonek.cz.

Ve Zlíně dne 10.3.2021 AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o., Realitní agentura Zvonek, s.r.o.