INFORMACE PRO KLIENTY

AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o., se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČO 26227967, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 38475 a Realitní agentura Zvonek, s.r.o., se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČO 26961482, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 48450 (dále jen "Společnosti") jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.zvonek.cz informují o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Zásady ochrany osobních údajů
AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o., se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČO 26227967, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 38475 a Realitní agentura Zvonek, s.r.o., se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČO 26961482, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 48450 (dále jen "Společnosti") jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.zvonek.cz informují o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese zvonek@zvonek.cz.

Zpracování osobních údajů dětí 
Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:
a) Vaše jméno a příjmení,
b) obchodní firma,
c) adresa nebo sídlo společnosti,
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
e) telefonní číslo nebo
f) e-mailová adresa

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování. Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy. Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mí vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na zvonek@zvonek.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budou jako správce zpracovávat Společnosti. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
1. externím účetním;
2. externím daňovým poradcům;
3. spolupracujícím realitním makléřům;
4. externím advokátním kancelářím;
5. zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu. Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese zvonek@zvonek.cz. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů. Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné. Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost. Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků. Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018
Souhlas se zpracováním osobních údajů
Souhlas se zpracováním osobních údajů

Klient zaškrtnutím políčka ve formuláři na webových stránkách www.zvonek.cz výslovně uděluje souhlas k tomu, aby společnost AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o., se sídlem Pod Nivami 330, 76001 Zlín, IČO: 262 27 967, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 38475 a Realitní agentura Zvonek, s.r.o., se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČO 26961482, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 48450 (dále jako „Správce“) zpracovávala osobní údaje klienta v rozsahu a za účelem uvedeným níže. Správce osobní údaje klienta bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“).

Účel zpracování osobních údajů: Účelem zpracování osobních údajů je nabízení služeb Správce, včetně zasílání obchodních sdělení Správcem v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění. Správce bude dále údaje klienta zpracovávat zejména za účelem přípravy nabídek a smluv, jejich uzavírání a plnění, či za účelem personalizovaných nabídek služeb na základě informací poskytnutých prostřednictvím kontaktního formuláře.

Osobní údaje: Správce bude osobní údaje klienta zpracovávat v rozsahu, v jakém mu je klient poskytl osobně, telefonicky, emailem nebo vyplněním formuláře na webových stránkách www.zvonek.cz. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, telefonní číslo, elektronickou (e-mailovou) adresu, rodné číslo, preference, kategorie nemovitostí, oblíbené nemovitosti.

Osoby s přístupem k osobním údajům klienta: K osobním údajům klienta bude mít přístup Správce, jeho zaměstnanci, pověření pracovníci a obchodní zástupci, a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny zákonné požadavky, a které budou dostatečně chránit práva a osobní údaje klienta.

Klient uděluje souhlas ve smyslu čl. 6. odst. 1. písm. a) GDPR a prohlašuje, že veškeré jím poskytnuté údaje jsou pravdivé. Klient uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od udělení souhlasu. Právním základem zpracování pro výše uvedené účely je tento souhlas klienta jakožto subjektu údajů. Správce bude osobní údaje klienta zpracovávat v souvislosti za účelem nabízení produktů a služeb Správce, dokud tento souhlas klient neodvolá. 

Klient bere na vědomí, že tento dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů má právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaným na adresu zvonek@zvonek.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Klient tímto prohlašuje, že si je vědom toho, že souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat a má právo na přístup k jeho osobním údajům, právo na jejich opravu doplnění, omezení zpracování či výmaz, právo vznést námitku proti zpracování, a dále má právo na přenositelnost osobních údajů. Klient má právo, zjistí-li, že došlo k porušení právními předpisy vymezených povinností, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Klient může Správce kontaktovat na emailu: zvonek@zvonek.cz, či písemně na adrese sídla Správce: Pod Nivami 330, 760 01 Zlín. Klient poskytuje osobní údaje zcela dobrovolně. Klient udělením souhlasu prohlašuje, že se seznámil se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách www.zvonek.cz/informace-pro-klienty.
INFORMACE O SOUBORECH COOKIES A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ
Dle § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vás informujeme, že naše webové stránky vyžadují pro svojí správnou činnost tzv. cookies, což jsou malé soubory dat, které naše servery ukládají ve vašem prohlížeči k uchování a sledování informací o Vašem nastavení a preferencích. Soubory cookies společnost AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o., se sídlem Pod Nivami 330, 76001 Zlín, IČO: 262 27 967 a Realitní agentura Zvonek, s.r.o., se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČO 26961482, používají pro správu systému a analýzu návštěvnosti webových stránek společnosti za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti a zlepšování služeb.

Co jsou soubory cookies?
Soubory cookies jsou malé soubory, které vytváří server a automaticky se ukládávají do počítače. Obsahují informace o nastavením stránek vzdáleného serveru a slouží především k zapamatování některých voleb uživatele

Proč používáme cookies?
Soubory cookies slouží pro plné využití obsahu a personalizovaných funkcí webových stránek www.zvonek.cz. Poskytnutí určitých personalizovaných funkcí těchto webových stránek je jejich používáním podmíněno a proto je třeba ve vašem počítači, tabletu nebo mobilním zařízení povolit používání cookies. Soubory cookies které používáme, nemohou poškodit váš počítač a neukládají důvěrné informace, jako jsou vaše jméno, adresa nebo údaje o platbě.

Jaké typy souborů cookies používáme?
-
Trvalá cookies – tyto zůstávají v koncovém zařízení uživatele webových stránek či kupujícího až do jejich smazání.
- Dočasná cookies – tyto se automaticky smažou společně s ukončením internetového prohlížeče uživatele webových stránek či kupujícího.

Pokud nechci používat cookies?
Pokud budete chtít soubory cookies z webových stránek www.zvonek.cz (nebo jakýchkoli jiných webových stránek) zakázat, blokovat nebo vymazat, můžete tak učinit ve svém prohlížeči. Protože je každý prohlížeč jiný, způsob, jak změnit nastavení souborů cookies, si vyhledejte v nabídce „Nápověda“ vašeho prohlížeče (nebo v návodu k použití vašeho mobilního telefonu). V případě nespokojenosti či jakýchkoliv námitek se můžete obrátit přímo na společnost AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o., se sídlem Pod Nivami 330, 76001 Zlín, IČO: 262 27 967 a Realitní agentura Zvonek, s.r.o., se sídlem Pod Nivami 330, 760 01 Zlín, IČO 26961482 a to i na emailové adrese zvonek@zvonek.cz.
 
AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o. a Realitní agentura Zvonek, s.r.o. (dále jen "Společnosti") informují klienty, že v souvislosti s novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, o právu na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv uzavřených mezi Společnostmi a klientem, jež nebylo možné vyřešit přímo mezi klientem a Společnostmi. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je klient oprávněn podat k České obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy, pokud je Smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání zprostředkovatele
- Spotřebitel má právo odstoupit od Smlouvy uzavřené  mimo prostory obvyklé k podnikání zprostředkovatele a to ve lhůtě do 14 dnů od uzavření Smlouvy; - rozhodnutí odstoupit od Smlouvy je potřeba zprostředkovateli oznámit  nejlépe prostřednictvím vyplněného vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, uvedeného níže;
- lhůta pro odstoupení od Smlouvy je dodržena, pokud sdělení o odstoupení od Smlouvy je odesláno (např. poštou, e-mailem) před uplynutím uvedené lhůty 14 dnů;
- Spotřebitel však nemůže odstoupit od Smlouvy pokud Spotřebitel požádal zprostředkovatele, aby plnění služeb zprostředkovatelem bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a přitom zprostředkovatel zprostředkoval třetí osobu se zájmem koupit, najmout či podnajmout Předmět zprostředkování  nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení. Pokud do doby odstoupení od smlouvy dosud nedošlo ke zprostředkování třetí osoby je klient v případě odstoupení od smlouvy povinen zaplatit zprostředkovateli částku odpovídající rozsahu zprostředkovatelem poskytnutých služeb do doby, kdy došlo k odstoupení od smlouvy podle jejich poměrného porovnání s službami sjednanými ve Smlouvě
- VZOR výpovědi - Agentura ZVONEK CZ s.r.o. ZDE
- VZOR výpovědi - Realitní agentura Zvonek s.r.o. ZDE
 
POUČENÍ SPOTŘEBITELE - AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o.
PODNIKATEL - ZPROSTŘEDKOVATEL
AGENTURA ZVONEK CZ s.r.o.
Pod Nivami 330, 760 01 Zlín
tel. 577 200 100, e-mail: agentura@zvonek.cz
IČO 26227967, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38475

poučuje

všechny zájemce, jako osoby v postavení spotřebitelů (dále jen "Spotřebitel"), jež mají zájem o uzavření smlouvy  o službách realitní kanceláře (dále jen "Smlouva"), o tom, že:

- Smlouva se bude řídit občanským zákoníkem č, 89/2012 Sb. (dále jen "ObčZ");
- Předmětem služeb bude zprostředkování: prodeje nemovitých věcí třetí osobě; nájmu nemovitých věcí/podnájmu nemovitých věcí třetí osobě; převodu družstevního podílu třetí osobě (vše dále jen "Předmět zprostředkování");
- Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou zájemcem ve Smlouvě;
- Smlouva se uzavírá na dobu určitou sjednanou ve Smlouvě, pokud žádná ze smluvních stran nesdělí do doby ukončení Smlouvy písemně druhé straně, že nesouhlasí s dalším prodloužením trvání Smlouvy, prodlužuje se trvání Smlouvy o další tři měsíce; to platí i pro každé další prodloužení Smlouvy;
- Odměna zprostředkovatele za služby - Provize bude činit konkrétní částku sjednanou ve Smlouvě, k níž se vždy připočte daň z přidané hodnoty (DPH) stanovená zákonem, stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize);
- Provize bude splatná při uzavření zprostředkovávané smlouvy - zejm. kupní, nájemní apod.
- Náklady zprostředkovatele spojené s činností podle Smlouvy budou zahrnuty ve sjednané Provizi
- Práva z vadného plnění služeb zprostředkovatele se řídí § 1914 a násl. ObčZ.
POUČENÍ SPOTŘEBITELE - REALITNÍ AGENTURA ZVONEK s.r.o.
PODNIKATEL - ZPROSTŘEDKOVATEL
Realitní agentura Zvonek, s.r.o.
Pod Nivami 330, 760 01 Zlín
tel. 577 200 100, e-mail: agentura@zvonek.cz 
IČO 26961482, zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 48450

poučuje 

všechny zájemce, jako osoby v postavení spotřebitelů (dále jen "Spotřebitel"), jež mají zájem o uzavření smlouvy  o službách realitní kanceláře (dále jen "Smlouva"), o tom, že:

- Smlouva se bude řídit občanským zákoníkem č, 89/2012 Sb. (dále jen "ObčZ");
- Předmětem služeb bude zprostředkování: prodeje nemovitých věcí třetí osobě; nájmu nemovitých věcí/podnájmu nemovitých věcí třetí osobě; převodu družstevního podílu třetí osobě (vše dále jen "Předmět zprostředkování");
- Předmět zprostředkování bude nabízen za cenu uvedenou zájemcem ve Smlouvě; 
- Smlouva se uzavírá na dobu určitou sjednanou ve Smlouvě, pokud žádná ze smluvních stran nesdělí do doby ukončení Smlouvy písemně druhé straně, že nesouhlasí s dalším prodloužením trvání Smlouvy, prodlužuje se trvání Smlouvy o další tři měsíce; to platí i pro každé další prodloužení Smlouvy;
- Odměna zprostředkovatele za služby - Provize bude činit konkrétní částku sjednanou ve Smlouvě, k níž se vždy připočte daň z přidané hodnoty (DPH) stanovená zákonem, stávající sazba DPH činí 21% ze základu daně (tj. ze sjednané Provize);
- Provize bude splatná při uzavření zprostředkovávané smlouvy - zejm. kupní, nájemní apod.
- Náklady zprostředkovatele spojené s činností podle Smlouvy budou zahrnuty ve sjednané Provizi
- Práva z vadného plnění služeb zprostředkovatele se řídí § 1914 a násl. ObčZ.
 
§ 14 Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů
 (1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvede tyto informace i na těchto internetových stránkách. Pokud smlouva uzavřená mezi prodávajícím a spotřebitelem odkazuje na obchodní podmínky, uvede informace podle věty první a druhé rovněž v těchto obchodních podmínkách.

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. 

Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je spotřebitel oprávněn podat k České obchodní inspekci, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů