Daň z nemovitých věcí zahrnuje daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek. Je to jediná daň, která se platí předem – přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2018 je třeba podat do konce ledna.

Pokud jste v loňském roce koupili či jinak nabyli vlastnictví k nemovitosti, nezapomeňte do 31.ledna 2018 podat přiznání k dani z nemovitých věcí. Poplatníkem je každý, kdo k 1. lednu daného roku nemovitou věc vlastnil. Daň je poté nutné uhradit do 31.května 2018.

Rozhodným okamžikem pro placení daně z nemovitých věcí je skutečnost, zda jste k 1.1.2018 vlastnili nemovitost na území České republiky.

Pokud nechcete, aby Vám finanční správa posílala složenky, můžete si nechat daň přidat do květnového SIPO nebo si nově můžete požádat o zaslání platebních informací e-mailem - o obě tyto služby ale musíte na finančním úřadě předem požádat.

Pokud jste v minulém roce prodávali nemovitost a v územním obvodu téhož správce daně nemáte žádné další nemovitosti, které by podléhaly dani z nemovitých věcí, jste povinni tuto skutečnost oznámit správci daně nejpozději do 31. ledna. Pokud i nadále budete vlastnit jinou nemovitost u téhož správce daně, jste povinni změnu vyplývající z prodeje jedné z nemovitostí promítnout do daňového přiznání a podat dílčí nebo řádné daňové přiznání, které tuto změnu zohlední.

Další informace: www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci