U návrhu na vklad kupní smlouvy podaného po 1. listopadu již platí nová pravidla a poplatníkem daně se stává kupující.

Co nás od 1. listopadu čeká? 

Poplatníkem daně bude nabyvatel (kupující). Prodávající za úhradu daně již nebude ručit. Stávající osvobození převodu novostaveb se nebude vztahovat na nedokončené (rozestavěné) nemovitosti. Osvobozen bude nově pouze první převod dokončené stavby či jednotky, nebo  pozemku, jehož je dokončená stavba součástí a převodů staveb či jednotek s povolením předčasného užívání. Předmětem daně bude prodloužení trvání práva stavby. Předmětem daně bude inženýrská sít, která je součástí budovy. Jednodušší bude zdanění směny nemovitostí, rozhodný bude doplatek.

Výše daně zůstává stejná – 4 %

Výše daně zůstává stejná – 4 % ze základu daně, ze sjednané ceny nebo srovnávací daňové hodnoty. Sjednaná cena (kupní cena) je základem daně, pokud je vyšší nebo rovna srovnávací daňové hodnotě. Srovnávací daňová hodnota je částka odpovídající 75 % směrné hodnoty nebo 75 % zjištěné ceny (odhadu). Náklady na odhad je možné od daně odečíst. Poplatník daně z nabytí nemovitých věcí si může zvolit, kterou hodnotu (zda směrnou, nebo cenu zjištěnou) použije k stanovení srovnávací daňové hodnoty. Směrná hodnota vychází z cen nemovitých věcí v místě nemovité věci, ve srovnatelném časovém období a zohledňuje druh, polohu, účel, stav, stáří, vybavení a stavebně-technické parametry nemovité věci. Směrnou hodnotu si poplatník sám nevypočítává, pouze v daňovém přiznání uvádí údaje nezbytné pro její výpočet provedený správcem daně. Srovnávací daňová hodnota se následně porovná se sjednanou kupní cenou, základem daně je vyšší z hodnot.

Termín pro podání daňového přiznání a úhradu zálohy na daň je nadále do 3 měsíců od vkladu vlastnického práva.

Nevíte si rady s nastávající změnou a tápete nad tím, co změna přinese a co z toho pro vás vyplývá? Obraťte se na naše makléře! Volejte realitní kancelář Zvonek na tel. čísle 603 246 680, nebo vyplňte formulář a naši makléři Vás budou kontaktovat!